Felsökning

FAQ – Felsökning av luftvärmepump

Innan du begär service av din luftvärmepump, ber vi dig se om felet kan åtgärdas av dig själv.

Denna felsökning kan användas som ett komplement till den användarmanual du fick i samband med installationen.

Enheten fungerar inte alls:

• Är huvudströmbrytaren avstängd? (om sådan finns)

• Har ett strömavbrott inträffat?

• Har en säkring gått?

Enheten responderar inte på signal från fjärrkontrollen:

• Kontrollera batterierna, prova gärna med nya.

• Är frontluckan riktigt stängt?

• Är timer funktionen aktiverad?

*Vissa fjärrkontroller reagerar först vid andra knapptryckningen eftersom första knapptryckningen fungerar som öppnande av knapplås.

Dålig värmeeffekt (eller kyleffekt):

• Är innedelens filter igensatta?

• Är innedelens insug eller utblås blockerad?

• Har du justerat rumstemperaturen på rätt sätt?

• Är ett fönster eller en dörr öppen?

• Kommer starkt solljus in genom fönstren? (vid kyldrift)

• Finns det övriga värmekällor eller mycket folk i rummet? (vid kyldrift)

• Har Low Noise aktiverats? (sänkning av utomhusenhetens ljudnivå)

• Är enheten inställd på supertyst drift?

• Är enheten inställd på ekonomiläge?

Enheten fungerar annorlunda an den installning som angetts med fjarrkontrollen:

• Är batterierna i fjärrkontrollen urladdade?

• Har fjärrkontrollens batterier monterats på rätt sätt?

• Har en AirPatrol eller annan fjärrstyrning använts?

Det blinkar i innedelens indikatorlampor:

• Har du kontrollerat att frontluckan är riktigt stängd?

• Endast Operation blinkar ‐ utomhusdelen avfrostas!

• Blinkar både Operation och Timer i intervaller? Räkna antalet blinkningar i respektive lampa. Räkna först Operation sedan Timer. Kombinationen av blinkningar anger felkoden. Begär service.

Värmepumpens utomhusdel fryser ihop:

• Är innedelens filter igensatta? Igensatta filter försämrar anläggningens förmåga att avfrosta utomhusdelen. Rengör inomhusdelens filter. Begär service om du inte känner för att avfrosta utomhusdelen själv.

• Är temperaturen inne för låg? Vid värmedrift får inte temperaturen inomhus sjunka lägre än 2 grader under lägsta inställbara temperatur. Detta gäller även vid underhållsvärme (+10°C). Stödvärme krävs eftersom värmepumpens avgivna effekt är lägre än den uppvärmda ytans energiförlust.

Rulla till toppen